Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coachconsulten

Opdrachtbevestiging

Telefonisch of elektronisch is het mogelijk om een afspraak voor een coachconsult te plannen. Je krijgt de afspraak altijd schriftelijk door mij bevestigd. Pas wanneer jij deze afspraak ook mij schriftelijk of elektronisch bevestigt is deze definitief en ontstaat een betalingsverplichting.

Betaling

1) Voor particulieren: het verschuldigde bedrag van een coachconsult dient uiterlijk een dag voor het coachconsult te zijn ontvangen op NL21 INGB 0009 477803 t.n.v. VoorWoord, onder vermelding van ’coachconsult’ en de afspraakdatum. Bij niet-tijdige betaling behoud ik mij het recht voor om de afspraak te annuleren. Ik ben in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade voor jou.

2) Voor bedrijven/organisaties: na het coachconsult ontvang je via e-mail een factuur op bedrijfsnaam. De betalingstermijn is 14 dagen.

Bij niet-tijdige betaling kan wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Ook is bedrijf/organisatie dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alle met een eventuele incassoprocedure gemoeide kosten komen voor rekening van betreffend bedrijf/organisatie dat in verzuim is. Wanneer Nathalie van Dam in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die ik in verband met deze procedure heb moeten maken voor rekening van bedrijf/organisatie dat in verzuim is.

Annuleren

Annuleren is kosteloos wanneer je dit minimaal 24 uur van tevoren doet via e-mail (info@nathalievandam.nl). Bij afzegging korter tevoren of het vergeten van een afspraak moet ik helaas 50 % van de kosten van het coachconsult alsnog in rekening brengen. Ik hou namelijk speciaal tijd vrij voor jouw afspraak en boek hier ook praktijkruimte voor.

Wel is het mogelijk dat je bij afzegging korter dan 24 uur voorafgaand aan onze afspraak iemand anders in jouw plaats op de tijd van jouw consult laat gaan. Mocht je dit willen, dan dien je dit zelf met de betreffende persoon te regelen. Deze persoon krijgt dan zelf een consult en is ook zelf verantwoordelijk voor de betaling ervan.

Het kan voorkomen dat ik zelf een coachconsult moet annuleren door omstandigheden die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik tijdens het maken van de afspraak met jou niet op de hoogte was of kon zijn. Ik zal je daar dan zo snel als mogelijk over informeren. Een door jou al gedane betaling ontvang je dan uiteraard snel retour. Er ontstaat door afzegging van mijn kant overigens geen recht op vergoeding door eventuele schade die daar voor jou uit voortvloeit.

Opnameapparatuur

Je bent vrij om zelf een geluidsopname te maken van het coachconsult. Deze is uitsluitend voor jouw eigen gebruik bedoeld en mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Privacy

Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die tijdens een coachconsult ter sprake komt. Daarnaast ga ik zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en heb daartoe een privacyverklaring opgesteld. Deze kun je nalezen op www.nathalievandam.nl.

Inspanningsverplichting

Bij een coachconsult mag je erop rekenen dat ik zorgvuldig, deskundig en als een vakvrouw te werk ga. Ik heb een inspanningsverplichting en ben niet gehouden tot het leveren van resultaten.

Aansprakelijkheid

Je bent altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop je met de in een coachconsult ontvangen informatie en handvatten omgaat. Wanneer je naar aanleiding van een consult bepaalde keuzes maakt die gevolgen hebben, positief of negatief, of waardoor schade op welke manier dan ook ontstaat, dan ben ik daar op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Ook ben ik geen arts en een coachconsult kan daarom nooit een regulier medisch consult vervangen.

Ik ben slechts aansprakelijk voor eventuele schade die jij leidt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een mij toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door mij van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop je tijdens een coachconsult mag vertrouwen. Daarbij moeten de onderstaande beperkingen in acht worden genomen:

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van Inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden (dat kunnen ook informatiebronnen zijn waaruit ik tijdens mijn coachconsult put) ben ik nooit aansprakelijk. De eventueel door mij te vergoeden schade zal gematigd worden, wanneer de omvang van dit bedrag gering is in verhouding tot de omvang van de schade die je als cliënt hebt. Mijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen is altijd beperkt tot hooguit het honorarium dat ik van jou voor een coachconsult heb ontvangen. Mijn aansprakelijkheid is ook altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert in een schadegeval. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering komt van verzekeraar, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot hooguit het honorarium dat ik van jou voor een coachconsult heb ontvangen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan kun je deze naar me mailen. Dit geeft je echter niet het recht om je betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten. Mocht er een geschil ontstaan, dan doe ik er alles aan om dit samen met jou op een goede manier op te lossen. Lukt dit niet, dan zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Nathalie van Dam

Algemeen

Nathalie van Dam is een handelsnaam van VoorWoord en is gevestigd aan de Rademakerstraat 42, 2333 BJ in Leiden en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30185321.

Nathalie van Dam is expert in snel herstel na tegenslag en biedt coaching, spirituele consults, online trainingen en trainingen op locatie en is in te huren als spreker. Ook schrijft-publiceert zij over ontwikkelingen rond expertise.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb geprobeerd deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Neem dan gerust contact met me op via info@nathalievandam.nl.

Begrippen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Nathalie van Dam: de opdrachtnemer die de dienst aanbiedt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Dienst: alle door Nathalie van Dam geleverde diensten. Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend trainingen, spreekevents, presentaties, coaching consulten en spirituele consulten.

Zakelijke opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de organisatie die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Nathalie van Dam, ongeacht of deze opdrachtgever zelf deelneemt aan een dienst van Nathalie van Dam.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere klant) die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Nathalie van Dam.

Training: online trainingen, trainingen op locatie, masterclasses, retreats, workshops en cursussen.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals per e-mail, app of privébericht via social media.

Website: de website van Nathalie van Dam te bereiken via https://www.nathalievandam.nl/.

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt ‘zakelijke opdrachtgever’ en ‘consument’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou of jouw’ en worden ‘zakelijke opdrachtgever/consument’ en ‘Nathalie van Dam’ ook wel ‘partijen’ genoemd.

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten, facturen en overige diensten waarop Nathalie van Dam deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten die Nathalie van Dam biedt, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing.

3. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van Nathalie van Dam, gaat Nathalie van Dam ervanuit dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door Nathalie van Dam uitdrukkelijk én schriftelijk zijn geaccepteerd.

5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende overeenkomsten of eventueel toekomstige overeenkomsten.

6. Omdat omstandigheden kunnen wijzigen, heeft Nathalie van Dam het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Natuurlijk zal Nathalie van Dam jou hierover vooraf schriftelijk informeren.

7. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken (nietig of vernietigbaar), blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de ongeldige bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

8. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.

Aanbod

1. Een aanbod van Nathalie van Dam is geldig tot en met dertig (30) kalenderdagen na de aanbiedingsdatum. Wanneer een aanbod een andere geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

2. Omdat fouten maken menselijk is, kan Nathalie van Dam niet gehouden worden aan kennelijke vergissingen op verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website en social mediakanalen.

3. Genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders overeengekomen. Extra kosten die Nathalie van Dam maakt zoals reis- verblijfskosten worden vooraf met jou gecommuniceerd.

4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

5. Jij zorgt ervoor dat de gegevens die je aan Nathalie van Dam verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod en/of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.

7. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan Nathalie van Dam niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Nathalie van Dam;
b. Nathalie van Dam een opdracht schriftelijk aan jou bevestigt;
c. je via de website akkoord gaat met het aanbod van Nathalie van Dam door de dienst van jouw keuze in de webshop aan te geven, de aanmelding af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een aanmelding is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen op het door jou aangegeven e-mailadres.

2. Om het voor partijen werkbaar te houden, gaan partijen ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen.
In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

3. Nathalie van Dam zal zorgen voor een veilig web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van de dienst.

Uitsluiting recht van ontbinding

1. Het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht), dat geldt voor consumenten, is om de volgende redenen uitdrukkelijk niet van toepassing op de diensten die je op afstand, bijvoorbeeld via de website van Nathalie van Dam, kunt kopen:
a. een online training is een levering van digitale inhoud. Direct na aankoop van de training, krijg je toegang tot de hele inhoud van de online training;
b. trainingen, coaching consulten en spirituele consulten vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum en tijd afgesproken wordt. Op grond van artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek is ook hierop het wettelijke recht van ontbinding uitgesloten.

2. Jij gaat er bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk mee akkoord dat je geen bedenktijd hebt na aankoop van de dienst en je geeft Nathalie van Dam toestemming de dienst direct na aankoop te leveren.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Nathalie van Dam gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat Nathalie van Dam haar kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zal zetten om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Nathalie van Dam kan echter nooit garanderen dat jij het gewenste resultaat bereikt en/of in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en jouw inzet.

2. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is jouw medewerking belangrijk. Jij levert dan ook alle gegevens en instructies, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, op tijd aan. Wanneer de benodigde gegevens niet op tijd door Nathalie van Dam zijn ontvangen, heeft Nathalie van Dam het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden komen voor jouw rekening.

3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen. De overeenkomst loopt automatisch af aan het einde van de bepaalde tijd. De looptijd van een training of traject wordt duidelijk in het aanbod gecommuniceerd.

4. De door Nathalie van Dam opgegeven uitvoeringstermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn gezien worden. Een overschrijding van de uitvoeringstermijn levert dan ook niet automatisch verzuim op. Natuurlijk zal Nathalie van Dam je op de hoogte stellen als er verwacht wordt dat een uitvoeringstermijn niet gehaald gaat worden.

5. Nathalie van Dam kan derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing. Nathalie van Dam is in afwijking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze derden.

6. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Als dit invloed heeft op de uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal Nathalie van Dam jou hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Er zullen geen meerkosten in rekening gebracht worden als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Nathalie van Dam kunnen worden toegerekend.

7. Nathalie van Dam heeft het recht praktijksituaties en voorbeelden die tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar voren komen, te gebruiken voor promotionele doeleinden (website, social media en andere commerciële uitingen) of voor de uitvoering van andere overeenkomsten. Natuurlijk zal Nathalie van Dam hierbij altijd rekening houden met jouw belangen en privacy.

8. De handvatten, tools en adviezen die Nathalie van Dam tijdens de uitvoering van de overeenkomst met jou deelt, zijn persoonsgebonden en alleen op jou van toepassing. Het is niet toegestaan deze, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Nathalie van Dam te delen met derden.

9. Nathalie van Dam heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, schriftelijk te beëindigen wanneer:
a. jij, ook na herhaaldelijk hiertoe te zijn verzocht, geen of onvoldoende medewerking verleent om de overeenkomst goed uit te voeren;
b. jij, ook na hiertoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan je betalingsverplichting;
c. er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
d. er aan jou surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend.
Wanneer Nathalie van Dam op grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging van de overeenkomst, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan en blijft jouw betalingsverplichting bestaan.]

Trainingen

Heb je je aangemeld voor deelname aan een training of wordt er een training op maat gemaakt voor jou, dan gelden onderstaande afwijkende en/of aanvullende bepalingen. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven onverminderd van toepassing.

1. Jij dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. computer, apps, software en een stabiele internetverbinding) om deel te kunnen nemen aan een online training van Nathalie van Dam.

2. Om een online training te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt met e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Jij bent zelf verantwoordelijk voor gebruik van een veilig wachtwoord.

3. Deelname aan een online training is persoonsgebonden. Dit betekent dat je de inloggegevens van je account niet met anderen mag delen. Heb je voor meerdere personen interesse in de online training, dan kun je contact opnemen met Nathalie van Dam.

4. Je kunt de online training in eigen tempo volgen en hebt toegang tot de online training zolang Nathalie van Dam de online training aanbiedt.

5. Jij dient je tijdens de training te houden aan gedragsregels, instructies en aanwijzingen van Nathalie van Dam of door haar ingeschakelde derden.

6. Trainingen, onderdelen daarvan of de manier van aanbieden (offline of online) kunnen in de loop der tijd wijzigen. In het aanbod wordt duidelijk aangegeven wat je van de training kunt verwachten.

7. Door noodzakelijk onderhoud kan het gebeuren dat de website van Nathalie van Dam tijdelijk buiten gebruik gesteld is. Doordat bij een online training gebruik gemaakt wordt van software van derden, kan Nathalie van Dam niet garanderen dat een online training op ieder moment beschikbaar is.

8. Het maken van foto’s en video’s tijdens trainingen is alleen voor persoonlijk gebruik toegestaan. Foto’s en video’s mogen alleen op social media gedeeld worden als hierbij een verwijzing Nathalie van Dam gemaakt wordt en het trainingsmateriaal niet duidelijk in beeld is.

9. Nathalie van Dam gaat ervan uit dat je rekening houdt met de privacy en belangen van andere deelnemers. Foto’s, video’s of geluidsopnames van personen mogen daarom alleen gedeeld worden met toestemming van alle personen die op het beeld- en/of geluidsmateriaal te zien of te horen zijn.

10. Wanneer je schade toebrengt aan de locatie of bezittingen van Nathalie van Dam of derden, dan ben je hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

11. In het geval je ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door je gedrag de training belemmert of bemoeilijkt, heeft Nathalie van Dam het recht om je onmiddellijk de toegang tot de training te ontzeggen. Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.

12. Nathalie van Dam behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de datum van een training te verplaatsen of de training te annuleren. Je wordt hierover uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor aanvang schriftelijk geïnformeerd. In geval van verplaatsing heeft de consument het recht binnen achtenveertig (48) uur na deze mededeling, te annuleren. Er vindt dan terugbetaling plaats van het volledige aankoopbedrag.

13. Het maken van een training vergt veel voorbereidingstijd. Annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de training is kosteloos. In het geval de zakelijke opdrachtgever binnen vier (4) weken voor aanvang van de training annuleert of tijdens de looptijd van de training besluit, de overeenkomst te beëindigen, is de zakelijke opdrachtgever het gehele factuurbedrag verschuldigd.

14. In het geval de consument besluit een training te annuleren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Annulering is kosteloos tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de training;
b. Bij annulering binnen dertig (30) kalenderdagen tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van een training, ben je verplicht vijftig (50) procent van het overeengekomen aankoopbedrag te betalen.
c. Bij annulering binnen veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de training of tijdens de looptijd van de training, heeft Nathalie van Dam het recht 80 (tachtig)  procent van het overeengekomen aankoopbedrag bij jou in rekening te brengen.

15. Een latere aankomst of een eerder vertrek geven jou geen recht op korting op het overeengekomen aankoopbedrag.

16. Bij online trainingen heb je bij annulering of tussentijdse beëindiging geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag omdat je direct na aankoop toegang krijgt tot alle content van de online training.

17. Je hebt te allen tijde het recht iemand anders in jouw plaats te stellen. Diegene moet dan wel voldoen aan eventuele toelatingseisen. Het blijft in dit geval jouw verantwoordelijkheid om de factuur van Nathalie van Dam te betalen.

Trainingen in het buitenland

Voor trainingen die plaatsvinden in het buitenland gelden de volgende afwijkende en/of aanvullende bepalingen. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

1. Alle door Nathalie van Dam aangeboden trainingen zijn exclusief vervoer en verblijf. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar de locatie en  accommodatiekosten.

2. Om hoge kosten en problemen te voorkomen, is het verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Zonder geldig paspoort of identiteitsbewijs is reizen naar de locatie niet mogelijk. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Ook eventueel benodigde visa en overige documenten welke in het land van de trainingslocatie verplicht zijn, vallen onder jouw verantwoordelijkheid.

4. In het geval Nathalie van Dam een training om wat voor reden dan ook annuleert, heb je recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen op een latere datum deel te nemen aan de training.

5. Er wordt van jou verwacht dat je de trainingslocatie en omgeving met respect behandelt. Eventueel door jou toegebrachte schade, zal op jou worden verhaald.

Nathalie van Dam is in geen geval verantwoordelijk voor uitgaven die je gedaan hebt ter voorbereiding of ten behoeve van de training zoals vervoerskosten, verblijfskosten, gemiste omzet, afgesloten verzekeringen etc.

6. In het geval je besluit een training te annuleren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering tot negentig (90) kalenderdagen voor aanvang van de training, wordt vijftien (15) procent van het overeengekomen aankoopbedrag bij jou in rekening gebracht;
b. Bij annulering tussen negentig (90) en dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de training, wordt vijftig (50) procent van het overeengekomen aankoopbedrag bij jou in rekening gebracht;
c. Bij annulering binnen dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de training, wordt tachtig (80) procent van het overeengekomen aankoopbedrag bij jou in rekening gebracht.

Spreekevents

Voor opdrachten waarbij Nathalie van Dam ingehuurd wordt als spreker, gelden de volgende afwijkende en/of aanvullende bepalingen. Wanneer een consument Nathalie van Dam inhuurt voor een groeps coaching consult of groeps spiritueel consult, gelden ook de bepalingen uit dit artikel. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven onverminderd van toepassing.

1. In het geval jij zorgdraagt voor een geschikte locatie en benodigde apparatuur zoals beamers en geluidsinstallaties, is Nathalie van Dam niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen of niet werkende apparatuur tijdens de uitvoering van de overeenkomst. De huur van de locatie en/of de apparatuur, komt voor jouw rekening tenzij anders overeengekomen.

2. Wanneer er, in opdracht van jou, beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zorg jij ervoor dat de eventueel hiervoor benodigde toestemming van betrokkenen is verkregen. Jij vrijwaart Nathalie van Dam voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot het onbevoegd maken van deze beeld- en/of geluidsopnames.

3. Voor annulering van een spreekevent gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Annulering is kosteloos tot acht (8) weken voor aanvang van het spreekevent;
b. Bij annulering binnen acht (8) weken voor aanvang van het spreekevent ben je het volledige factuurbedrag verschuldigd.

4. In het geval een consument besluit een spreekevent te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
a. Annulering is kosteloos tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van het spreekevent;
b. Bij annulering binnen dertig (30) kalenderdagen tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van een spreekevent, ben je verplicht vijftig (50) procent van het overeengekomen aankoopbedrag te betalen.
c. Bij annulering binnen veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van het spreekevent, heeft Nathalie van Dam het recht 80 (tachtig) procent van het overeengekomen aankoopbedrag bij jou in rekening te brengen.

Coaching consulten en spirituele consulten

Voor coaching consulten en spirituele consulten gelden de volgende afwijkende en/of aanvullende bepalingen. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven onverminderd van toepassing.

1. Consulten kunnen zowel online (via beeldbellen) als offline (telefonisch of op locatie) plaatsvinden.

2. Wanneer je verhinderd bent voor een consult, dien je dit uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van het consult schriftelijk te melden bij Nathalie van Dam. Wanneer je niet of niet tijdig annuleert, heeft Nathalie van Dam het recht de kosten voor het consult bij jou in rekening te brengen. Is het consult onderdeel van een traject en wordt deze niet of niet tijdig geannuleerd, dan komt het consult te vervallen. Een tijdig geannuleerd consult als onderdeel van een traject, kan in overleg verplaatst worden.

3. Bij het niet (tijdig) verschijnen op een consult, heeft Nathalie van Dam het recht extra kosten in rekening te brengen zoals reis- en verblijfskosten, of kosten voor de huur van de praktijkruimte.

4. Je bent vrij om zelf een geluidsopname te maken van een consult. Deze geluidsopname is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld en mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder vooraf gekregen toestemming van Nathalie van Dam.

5. Strippenkaarten zijn geldig tot één (1) jaar na aankoop. Consulten die onderdeel zijn van een traject moeten binnen de looptijd van het traject gepland worden.

Tarieven, facturatie en betaling

1. Nathalie van Dam kan haar tarieven wijzigen. De geldende tarieven worden getoond in het aanbod.

2. Nathalie van Dam heeft het recht vooraf, tussentijds en achteraf te factureren.

3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats door bankoverschrijving op het door Nathalie van Dam aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.

4. Aankopen via de website, worden betaald via een online betaalsysteem direct na aanmelding voor de dienst.

5. Consumenten krijgen pas toegang tot de dienst na volledige betaling van het factuurbedrag. Het aankoopbedrag voor een training, dient uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de training door de consument betaald te zijn. Het aankoopbedrag voor een consult moet uiterlijk één (1) kalenderdag voor aanvang van het consult door Nathalie van Dam zijn ontvangen.

6. Wanneer je niet voldoet aan je betalingsverplichting, ben je van rechtswege in verzuim. Nathalie van Dam heeft in dat geval het recht wettelijke rente in rekening te brengen. Ook worden er incassokosten in rekening gebracht. Hierop is de wettelijke regeling met betrekking tot de incassokosten van toepassing.

7. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten je betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Nathalie van Dam is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, de informatie die gegeven is in de trainingen, tijdens consulten of spreekevents, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Nathalie van Dam.

2. Iedere aansprakelijkheid van Nathalie van Dam is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of er geen verzekering is afgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Nathalie van Dam beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

3. Deelname aan trainingen geschiedt uitdrukkelijk op jouw eigen risico. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen.

4. Nathalie van Dam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan doordat Nathalie van Dam is uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen van de op gedane kennis tijdens de looptijd van de overeenkomst.

6. Jij vrijwaart Nathalie van Dam tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de zijde van Nathalie van Dam.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

8. De coaching, adviezen en handvatten die Nathalie van Dam biedt, kunnen niet als vervanging van reguliere gezondheidszorg gezien worden.

9. Niets in de trainingen, presentaties, blogartikelen of in welke content dan ook, kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.

10. Nathalie van Dam biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Nathalie van Dam aangeboden diensten gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Het kan voorkomen dat Nathalie van Dam door een onverwachte situatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor deze situaties geldt het volgende:

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft Nathalie van Dam het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Ook kan Nathalie van Dam ervoor kiezen de wijze van aanbieden te wijzigen van bijvoorbeeld offline naar online.

2. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, (technische) storingen, gebrekkige leveringen van partners van Nathalie van Dam, brand, inreisverboden, negatieve reisadviezen, overheidsmaatregelen of oorlog(dreiging) waardoor de overeenkomst niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.

3. Wanneer een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel langer duurt dan twee (2) maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Wanneer Nathalie van Dam, tijdens het intreden van de overmachtssituatie, haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Nathalie van Dam het recht voor het inmiddels nagekomen of na te komen gedeelte, een factuur te sturen. Nathalie van Dam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die jij lijdt als gevolg van de overmachtssituatie. De door jou gemaakte (on)kosten zoals reis- en/of verblijfskosten worden dan ook niet door Nathalie van Dam vergoed.

Intellectuele eigendomsrechten

Er is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van trainingen en trajecten en de voorbereiding van spreekevents. Daarom geldt hiervoor het volgende:

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op afbeeldingen, video’s, hand-outs, teksten, tools, methodes, werkboeken, presentaties etc. welke getoond of gebruikt worden tijdens de uitvoering van de overeenkomst of welke getoond worden op de website en social mediakanalen van Nathalie van Dam, berusten uitsluitend bij Nathalie van Dam en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Nathalie van Dam vermenigvuldigd worden of op een andere manier verspreid of getoond worden aan derden.

2. Wanneer jij je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heeft Nathalie van Dam het recht haar schade op jou te verhalen.

Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Tijdens een training kunnen er onderling (kwetsbare) verhalen worden gedeeld. Jij zal deze verhalen vanzelfsprekend niet delen met derden.

Privacy

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Nathalie van Dam van toepassing. Deze is te lezen via de website.

2. Nathalie van Dam zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten

In het geval je ontevreden bent, geld de volgende klachtenregeling:

1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Nathalie van Dam of een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Nathalie van Dam. Voor consumenten geldt een klachtentermijn van twee (2) kalendermaanden na het ontstaan van de klacht.

2. Nathalie van Dam zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website, is er ook de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.

Toepasselijk recht & forumkeuze

Bij geschillen zullen partijen zoveel mogelijk proberen onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan geldt het volgende:

1. Op alle door Nathalie van Dam gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij in de wet dwingend anders wordt bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.