Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coachconsulten

Opdrachtbevestiging

Telefonisch of elektronisch is het mogelijk om een afspraak voor een coachconsult te plannen. Je krijgt de afspraak altijd schriftelijk door mij bevestigd. Pas wanneer jij deze afspraak ook mij schriftelijk of elektronisch bevestigt is deze definitief en ontstaat een betalingsverplichting.

Betaling

1) Voor particulieren: het verschuldigde bedrag van een coachconsult dient uiterlijk een dag voor het coachconsult te zijn ontvangen op NL21 INGB 0009 477803 t.n.v. VoorWoord, onder vermelding van ’coachconsult’ en de afspraakdatum. Bij niet-tijdige betaling behoud ik mij het recht voor om de afspraak te annuleren. Ik ben in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade voor jou.

2) Voor bedrijven/organisaties: na het coachconsult ontvang je via e-mail een factuur op bedrijfsnaam. De betalingstermijn is 14 dagen.

Bij niet-tijdige betaling kan wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Ook is bedrijf/organisatie dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alle met een eventuele incassoprocedure gemoeide kosten komen voor rekening van betreffend bedrijf/organisatie dat in verzuim is. Wanneer Nathalie van Dam in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die ik in verband met deze procedure heb moeten maken voor rekening van bedrijf/organisatie dat in verzuim is.

Annuleren

Annuleren is kosteloos wanneer je dit minimaal 24 uur van tevoren doet via e-mail (info@nathalievandam.nl). Bij afzegging korter tevoren of het vergeten van een afspraak moet ik helaas 50 % van de kosten van het coachconsult alsnog in rekening brengen. Ik hou namelijk speciaal tijd vrij voor jouw afspraak en boek hier ook praktijkruimte voor.

Wel is het mogelijk dat je bij afzegging korter dan 24 uur voorafgaand aan onze afspraak iemand anders in jouw plaats op de tijd van jouw consult laat gaan. Mocht je dit willen, dan dien je dit zelf met de betreffende persoon te regelen. Deze persoon krijgt dan zelf een consult en is ook zelf verantwoordelijk voor de betaling ervan.

Het kan voorkomen dat ik zelf een coachconsult moet annuleren door omstandigheden die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik tijdens het maken van de afspraak met jou niet op de hoogte was of kon zijn. Ik zal je daar dan zo snel als mogelijk over informeren. Een door jou al gedane betaling ontvang je dan uiteraard snel retour. Er ontstaat door afzegging van mijn kant overigens geen recht op vergoeding door eventuele schade die daar voor jou uit voortvloeit.

Opnameapparatuur

Je bent vrij om zelf een geluidsopname te maken van het coachconsult. Deze is uitsluitend voor jouw eigen gebruik bedoeld en mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Privacy

Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die tijdens een coachconsult ter sprake komt. Daarnaast ga ik zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en heb daartoe een privacyverklaring opgesteld. Deze kun je nalezen op www.nathalievandam.nl.

Inspanningsverplichting

Bij een coachconsult mag je erop rekenen dat ik zorgvuldig, deskundig en als een vakvrouw te werk ga. Ik heb een inspanningsverplichting en ben niet gehouden tot het leveren van resultaten.

Aansprakelijkheid

Je bent altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop je met de in een coachconsult ontvangen informatie en handvatten omgaat. Wanneer je naar aanleiding van een consult bepaalde keuzes maakt die gevolgen hebben, positief of negatief, of waardoor schade op welke manier dan ook ontstaat, dan ben ik daar op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Ook ben ik geen arts en een coachconsult kan daarom nooit een regulier medisch consult vervangen.

Ik ben slechts aansprakelijk voor eventuele schade die jij leidt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een mij toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door mij van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop je tijdens een coachconsult mag vertrouwen. Daarbij moeten de onderstaande beperkingen in acht worden genomen:

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van Inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden (dat kunnen ook informatiebronnen zijn waaruit ik tijdens mijn coachconsult put) ben ik nooit aansprakelijk. De eventueel door mij te vergoeden schade zal gematigd worden, wanneer de omvang van dit bedrag gering is in verhouding tot de omvang van de schade die je als cliënt hebt. Mijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen is altijd beperkt tot hooguit het honorarium dat ik van jou voor een coachconsult heb ontvangen. Mijn aansprakelijkheid is ook altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert in een schadegeval. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering komt van verzekeraar, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot hooguit het honorarium dat ik van jou voor een coachconsult heb ontvangen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan kun je deze naar me mailen. Dit geeft je echter niet het recht om je betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten. Mocht er een geschil ontstaan, dan doe ik er alles aan om dit samen met jou op een goede manier op te lossen. Lukt dit niet, dan zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Nathalie van Dam

Algemeen

 • Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan. Opdrachtnemer: de ondernemer Nathalie van Dam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 30185321. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn echter niet van toepassing op coachconsulten door Opdrachtnemer. Hiervoor zijn Algemene voorwaarden Coachconsulten van toepassing.
 • Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 • Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
 • Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 • Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.
 • Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatsverplichting overeen komen.

Prijs

 • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 • In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten.

Vertrouwelijkheid

 • Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Hij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte teksten, presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
 • De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Betalingsvoorwaarden

 • De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
 • Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.
 • De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  a. een betalingstermijn is overschreden;
  b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
  c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
  e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
 • Rente bij zakelijke transacties:
  De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW)
 • Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
  Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,–.. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
 • Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Wijziging van de opdracht

 • Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
 • Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 • Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 • Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Ontbinding/opschorting

 • Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 • Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
 • Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 • De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 • Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Geschillen en Klachten

 • Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.
 • Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
 • Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
 • Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.